O firmě/GDPR

Vytvořeno (upraveno): 2014-11-22
Autor: Candela

Dovolte mi stručně představit naši společnost CANDELA, s.r.o., která se na trhu pohybuje od roku 1992. V první fázi byla firma založena jako čistě elektromontážní společnost. V roce 1995 rozšiřujeme pole své působnosti o oblast podlahářských prací a od roku 1999 jsme schopni nabídnout našim obchodním partnerům kompletní dodávky prací HSV a PSV.


Strategickým cílem je vedle poskytování kvalitních služeb stávajícím obchodním partnerům, také neustálý rozvoj společnosti, a proto je značná pozornost věnována kvalifikaci pracovníků, jejich motivaci a systému řízení. Naše organizace, za účelem kvalitně řídit, zavedla a používá od roku 2002 systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001, od března 2007 zavedla a používá systém environmentálního managementu, který odpovídá ČSN EN ISO 14001 a v listopadu 2010 máme zaveden systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001.


Systém managementu jakosti považujeme za nedílnou součást firemní politiky a jeho důsledné dodržování za jednu z priorit zaměstnanců společnosti. Naše firma má již za sebou mnoho realizací, za posledních 5 let více jak 150 a to od těch nejmenších až po kompletní dodávky větších ucelených celků.
Věříme, že jsme všechny naše obchodní partnery svojí dodávkou prací plně uspokojili a budeme potěšeni, obrátíte-li se na nás s Vašimi požadavky i Vy. Spokojenost obchodních partnerů je u nás vždy na prvním místě.

 


Tomáš Vychodil
jednatel společnosti

GDPR

V souvislosti s účinností Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679  o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR jsme na našich webových stránkách uveřejnili zásady ochrany osobních údajů.

 

 

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto webové stránky provozuje společnost CANDELA, s.r.o., Štefáčkova 11, 628 00 Brno, Česká republika.

Jako stavební společnost působící na trhu Evropské unie důsledně dbáme na ochranu soukromí a jako správce osobních údajů postupujeme při jejich ochraně v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše postupy, jakými zpracováváme a chráníme Vaše osobní data v souvislosti s těmito webovými stránkami.

1.    Jaké údaje o Vás zpracováváme

V rámci realizace zakázek na základě SoD /objednávek s právnickými osobami zpracováváme jméno a příjmení, e-mailový kontakt a kontaktní telefonní číslo osob odpovědných za realizaci zakázek, u fyzických osob (vč. podnikajících) dále RČ, adresu a číslo bankovního účtu.

2.    Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

1.     realizace stavebních zakázek (kompletní dodávky staveb) včetně vypořádání pohledávek a závazků ze smluv

2.     podpora komunikace při realizaci zakázek

3.     účast ve výběrových řízení (potvrzené reference s OÚ oprávněné osoby zákazníka)

 

3.    Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů je:

o   dle výše uvedených bodů 2/ 1 až 2/2 -  náš oprávněný zájem a plnění smlouvy

o   dle výše uvedeného bodu 2/3 – náš oprávněný zájem

 

4.    Poskytnutí Vašich osobních údajů

Pro výše uvedené účely budou Vaše údaje poskytnuty následujícím stranám:

o   Dodavatelům/zákazníkům v rámci realizace zakázek a to jen v rozsahu důležitém pro realizaci dané zakázky, resp. komunikaci mezi jednotlivými smluvními partnery

o   Zadavatelům výběrových řízení

o   dále např. bankovním institutům, kontrolním orgánům, policii, pojišÅ¥ovnám a pod. (pouze když je poskytnutí nezbytné k realizaci zakázky a oprávněných zájmů správce)

Veškerá zpracování OÚ probíhá v České republice. Všechny subjekty, kterým poskytujeme osobní údaje, mají odpovídající úroveň ochrany údajů.

 

5.    Doba uchování osobních údajů

Data vztahující se k bodu 2/1 a 2/2 uchováváme po celou dobu realizace zakázky až do doby vypořádání všech povinností a závazků ze smlouvy vyplývajících, min. však 10 let.

Data vztahující se k bodu 2/3 uchováváme min. 5 let po skončení roku, ve kterém byla reference získána.

Účetní doklady uchováváme 10 let po skončení kalendářního roku, ve kterém byly vystaveny. 

 

6.    Vaše práva v souvislosti s poskytnutím osobních údajů

V souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů máte právo na přístup, opravu, smazání, omezení zpracování a omezení poskytnutí Vašich dat třetím stranám.

Máte právo podat stížnost dozorovému orgánu, což je Úřad na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že došlo k porušení evropského nebo českého zákona o ochraně osobních údajů.

7.    Zabezpečení osobních údajů

Společnost CANDELA, s.r.o. používá přiměřená opatření, aby zajistila důvěrnost, bezpečnost a celistvost vašich osobních údajů. Přístupy uživatelů k osobním údajům jsou možné podle nastavených oprávnění.

Všichni naši zaměstnanci jsou poučeni o zásadách ochrany osobních údajů našich zákazníků.

 

8.     Naše kontaktní údaje

Pro uplatnění Vašich práv či v případě jakýchkoliv dalších dotazů nebo připomínek týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na:

CANDELA, s.r.o..
Štefáčkova 11, 628 00 Brno
Tel: 00420 547243497
E-mail: candela@candela.cz